ก๊าซฮีเลียมบอลลูน Helium Balloon(HE-HP)

ก๊าซฮีเลียม สะดวกในการใช้งานเพราะคุณสามารถบรรจุ แก๊สฮีเลียม
ซึ่งเป็นแก๊สอัดลูกโป่งที่มีความปลอดภัยสูงสุด

ออกซิเจนทางการแพทย์

จัดเป็นตัวกระตุ้นและช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้น โดยเฉพาะแผลที่เกิดจากโรคเรื้อรัง เช่น แผลเบาหวาน แผลของหลอดเลือด แผลที่เกิดจากการฉายรังสี